Nettle
Nettle

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Nettle
Nettle

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands
Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands
Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands
Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (The Garden)
Untitled (The Garden)

(2016)

Oxidised Metal on Fabric

Untitled (#4)
Untitled (#4)

The Enclosed Series (2016)

Oxidised Metal on Fabric

Serendipity
Serendipity

(2016)

Oxidised Copper

Untitled (#1)
Untitled (#1)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#2)
Untitled (#2)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#3)
Untitled (#3)

The Immersion Series (2016)

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#4)
Untitled (#4)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#.2)
Untitled (#.2)

The Immersion Series (2016)

Oxidised Metal on Canvas

 Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

 Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

 Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

 Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

Untitled (#35)
Untitled (#35)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#21)
Untitled (#21)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#14)
Untitled (#14)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.3)
Untitled (#00.3)

The Corrosion Series (2015)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.8)
Untitled (#00.8)

The Corrosion Series (2015)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.7)
Untitled (#00.7)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Nettle
Nettle
Borderlands
Borderlands
Borderlands
Untitled (The Garden)
Untitled (#4)
Serendipity
Untitled (#1)
Untitled (#2)
Untitled (#3)
Untitled (#4)
Untitled (#.2)
 Oxidised Metal on Paper (2015)
 Oxidised Metal on Paper (2015)
 Oxidised Metal on Paper (2015)
 Oxidised Metal on Paper (2015)
Untitled (#35)
Untitled (#21)
Untitled (#14)
Untitled (#00.3)
Untitled (#00.8)
Untitled (#00.7)
Nettle

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Nettle

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Borderlands

(2017)

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (The Garden)

(2016)

Oxidised Metal on Fabric

Untitled (#4)

The Enclosed Series (2016)

Oxidised Metal on Fabric

Serendipity

(2016)

Oxidised Copper

Untitled (#1)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#2)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#3)

The Immersion Series (2016)

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#4)

The Immersion Series (2016) 

Oxidised Metal on Canvas

Untitled (#.2)

The Immersion Series (2016)

Oxidised Metal on Canvas

Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

Oxidised Metal on Paper (2015)

Untitled (#35)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#21)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#14)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.3)

The Corrosion Series (2015)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.8)

The Corrosion Series (2015)

Oxidised Metal on Paper

Untitled (#00.7)

The Corrosion Series (2016)

Oxidised Metal on Paper

show thumbnails